Cleopatra Used Antibacterial Makeup The style used by Cleopatra to make up is still imitated by a large numbers of women today, but what many do not know is that it is also of great interest to scientists. Not for the perfection of her eye liner, nor for the marking of her cheekbones, but because the substances she used for make up had medicinal properties, as well as being for aesthetic reasons, something that is still of interest today and in particular, because it refers to a woman who lived more than two thousand years ago. The discovery was described six years ago in an article written for the journal “Analytical Chemistry” and re-opened the debate on the impressive scientific progress that, despite its limited means, had civilizations as ancient as the Egyptians. In ancient Egypt, makeup was a common-use product for both men and women. We always put the example of Cleopatra, but certainly she was not the only one that gave a great importance to makeup, so it is not surprising that a large number of hieroglyphics of the time talk about the compounds used to make such precious goods. There were a group of researchers from the Louvre and the National Centre for Scientific Research of France who carefully analysed one of these manuscripts, when a very curious fact came to their attention, as it appeared that one of the hieroglyphics mentioned the use of lead in order to obtain a black pigment; it was not only very useful for the production of make-up, but also to prevent ocular diseases associated to bacterial infections. This surprised the scientists responsible for the study, because it is well known that lead has a detrimental effect on health, as can be seen in cases such as Ludwig van Beethoven, who died because of a lead poisoning, specifically caused by the consumption of contaminated fish. After performing a simulation of the use of soluble lead compounds at small doses, as explained in the Egyptian documents analysed, these investigators found that, indeed, a very low amount of metal was sufficient to produce a pigment capable of stimulating the immune system in its fight against bacteria associated with eye infections.
Cleopatra använde antibakteriellt smink Den stil Cleopatra använde för att sminka sig imiteras fortfarande av ett stort antal kvinnor av idag, men vad många inte vet är att det också är av stort intresse för forskare. Inte för de perfekta ögonlinjerna, eller de markerade kindbenen, utan för att de ämnen som de använde för att sminka sig hade medicinskt syfte och dessutom estetiska, något som visar sig vara så mycket mindre märkvärdigt, när det gällde en kvinna som levde för mer än två tusen år sedan. Fynden förklarades för sex år sedan i en studie i tidskriften Analytical Chemistry och öppnade på nytt upp debatten om de imponerande vetenskapliga framsteg som de gjorde, med tanke på de små medlen i civilisationer så gamla som den egyptiska. I det antika Egypten var sminket en produkt som användes allmänt, av såväl män som kvinnor. Vi tar alltid Cleopatra som exempel, men utan tvekan var hon inte den enda som la stor vikt vid smink, så det är inte förvånande att ett stort antal hieroglyfer från epoken talar om föreningar som användes för tillverka detta så värdefulla bra. Och just när en av dessa handskrifter analyserades av en grupp forskare från Louvren och det nationella centret för vetenskaplig forskning i Frankrike, fångade en mycket märklig uppgift deras uppmärksamhet, eftersom en av hieroglyferna talade om användningen av bly för att få ett svart pigment som var mycket användbart för produktion av smink, men också för att förebygga ögonsjukdomar associerade med bakteriella infektioner. Detta förvånade forskarna som var ansvariga för studien, då det är så väl känt vilka skadliga effekter denna metall har på hälsan, eftersom det kan bekräftas i fall som det med Ludwig van Beethoven, som dog av blyförgiftning, som särskilt orsakas vid konsumtion av förorenad fisk. Efter att ha utfört en simulering av användningen av lösliga föreningar av bly i små doser, som förklarats i de analyserade egyptiska handskrifterna, har dessa forskare funnit att, i själva var en mycket liten mängd tillräcklig för att producera ett pigment som kan stimulera immunförsvaret i dess kamp mot bakterier som är förknippade med ögoninfektioner.