Why the bad name on Tuesday 13th? Thirteen is a number associated with bad luck since antiquity. Thirteen were the diners at Jesus Christ Last Supper, in the Jewish Kabbalah are listed 13 evil spirits, in the Apocalypse. The Antichrist arrives in chapter 13, and in the Tarot this number refers to death. But why Tuesday? Because it is the day of the week dedicated to Mars, the Roman God of War, blood and violence, which also gave its name to the Red Planet. Therefore, since medieval times, in Spain, Greece and also in Latin America, it is considered that the coincidence of the God of War and Death’s day with the number of deaths brings "bad luck". This is a popular superstition that is also depicted in the Spanish proverb: "Tuesday thirteenth, don’t marry nor embark." But for our peace of mind, we have a very important factor in numerology, and it is said that 13 means "death and birth. Strong changes in the rhythm of life. Total change. Transformations". The number 13 in the Tarot means death, and in its hidden meaning represents the change, the death of something and the birth of another thing. Concluding: If we look at the negative aspect of this theory, there are many reasons to think that Tuesday 13th is a day of misfortune and bad luck. However, if we look on the bright side, there will also be different theories to the contrary. It is therefore in our own hands as to whether to make this day a positive or a negative experience. Everything is in our own control in our ability to have a positive outlook on life, so let's be positive, think and act positively!
Varför har tisdagen den trettonde så dåligt rykte? Tretton är ett tal som är associerat med otur sedan urminnes tider. Tretton var bordsgästerna i Jesu Sista måltid, i judiska Kabbala nämns 13 onda andar, i Uppenbarelseboken kommer Antikrist i kapitel 13, och i Tarot hänvisar talet till döden. Men, varför tisdag? Därför att det är dagen i veckan som tillägnas Mars, den romerska guden för krig, blod och våld, som också gav sitt namn till den röda planeten. Så, sedan medeltiden, i Spanien och Grekland, och även i Latinamerika, anser man att om krigsgudens dag och döden sammanfaller med antalet dödsfall ger det ”otur”. En populär vidskepelse som också tas upp i det spanska ordspråket: ”Gift dig inte eller gå ombord på en båt en tisdag den trettonde”. Men för vår sinnesro, låt oss komma ihåg en mycket viktig faktor i numerologin och det är att det sägs att 13 betyder ”födelse och död. Avgörande förändringar i livets rytm. Total förändring. Transformationer ”. Antalet 13 i Tarot betyder död, och i dess dolda mening betyder det en förändring, döden av något och födelsen av något annat. Sammanfattningsvis: Om vi letar efter argument, finns det många om du vill tro att tisdag 13:e är en dag med elände och otur. Och om vi tittar på den positiva sidan, hittar vi också argument. Därför beror utgången av denna dag på vår förmåga att tänka och i verkligheten göra den till god eller dålig. Allt är i vårt sinne, vår förmåga att dra till oss de positiva sakerna, låt oss vara positiva, tänka och handla positivt!