¿A qué debe su mala fama el Martes y trece? El trece es un número asociado a la mala suerte desde la antigüedad. Trece eran los comensales en la Última Cena de Jesucristo, en la Cábala judía se enumeran 13 espíritus malignos, en el Apocalipsis el anticristo llega en el capítulo 13, y en el Tarot este número hace referencia a la muerte. Pero ¿por qué martes? Porque es el día de la semana dedicado a Marte, el dios romano de la guerra, la sangre y la violencia, que también dio nombre al planeta rojo. Así, desde tiempos medievales, en España y Grecia, y también en Latinoamérica, se considera que la coincidencia del día del dios de la guerra y la muerte con el número de la muerte traen "mala suerte". Una superstición popular que también recoge el refranero español: "En trece y martes, ni te cases ni te embarques". Pero para nuestra tranquilidad, tengamos presente un factor muy importante en la numerología, y es que se dice que el 13 significa “Muerte y nacimiento. Cambios contundentes en el ritmo de vida. Cambio total. Transformaciones”. El número 13 en el Tarot significa muerte, y en su significado oculto representa el cambio, la muerte de algo y el nacimiento de otra cosa. Concluyendo: Si buscamos argumentos, sobran si se desea pensar que el martes 13 es un día de desgracias y mala suerte. Y si buscamos el lado positivo, igualmente encontraremos argumentos. Por ello, los resultados de este día dependerán de nuestra capacidad de pensar y convertirlo en realidad para bien o para mal. Todo está en nuestra mente, en nuestra capacidad de atraer las cosas positivas, seamos positivos, pensemos y actuemos en positivo.
Varför har tisdagen den trettonde så dåligt rykte? Tretton är ett tal som är associerat med otur sedan urminnes tider. Tretton var bordsgästerna i Jesu Sista måltid, i judiska Kabbala nämns 13 onda andar, i Uppenbarelseboken kommer Antikrist i kapitel 13, och i Tarot hänvisar talet till döden. Men, varför tisdag? Därför att det är dagen i veckan som tillägnas Mars, den romerska guden för krig, blod och våld, som också gav sitt namn till den röda planeten. Så, sedan medeltiden, i Spanien och Grekland, och även i Latinamerika, anser man att om krigsgudens dag och döden sammanfaller med antalet dödsfall ger det ”otur”. En populär vidskepelse som också tas upp i det spanska ordspråket: ”Gift dig inte eller gå ombord på en båt en tisdag den trettonde”. Men för vår sinnesro, låt oss komma ihåg en mycket viktig faktor i numerologin och det är att det sägs att 13 betyder ”födelse och död. Avgörande förändringar i livets rytm. Total förändring. Transformationer ”. Antalet 13 i Tarot betyder död, och i dess dolda mening betyder det en förändring, döden av något och födelsen av något annat. Sammanfattningsvis: Om vi letar efter argument, finns det många om du vill tro att tisdag 13:e är en dag med elände och otur. Och om vi tittar på den positiva sidan, hittar vi också argument. Därför beror utgången av denna dag på vår förmåga att tänka och i verkligheten göra den till god eller dålig. Allt är i vårt sinne, vår förmåga att dra till oss de positiva sakerna, låt oss vara positiva, tänka och handla positivt!