La importancia de los cuentos infantiles En un mundo en el que los padres están cada vez más ocupados y muchas veces les cuesta encontrar suficiente tiempo para leer un cuento a los hijos, conocer los beneficios de esta sencilla actividad puede motivarles a buscar el tiempo que les falta en sus apretadas agendas. ¿Por qué es tan importante leer cuentos infantiles a los pequeños? Estimulan su imaginación, gracias a la fantasía y magia que despiertan. También el lenguaje, añadiendo palabras y nuevas expresiones a su vocabulario. Los lazos serán más fuertes, ya que la conexión que vincula a un padre con su hijo se verá fortalecida, pues habrán pasado juntos el final del día, habrán reído con los mismos chistes y se habrán sorprendido con los mismos acontecimientos. Se prepararán para las dificultades de la vida y aprenderán, a través de estas historias llenas de animales y personajes ficticios, que está en nuestras manos luchar contra estos sucesos. Aprenderán el valor de ser buenos. En los cuentos infantiles siempre hay buenos y malos, y los buenos siempre ganan mientras que los malos siempre pierden. Los pequeños llegarán a esta conclusión. Aprenderán diferentes moralejas. Siempre es útil que los padres pregunten a sus hijos qué han aprendido con cada cuento. Y cómo no, ¿qué mejor manera de adquirir la pasión por la lectura que leyendo desde pequeños?
Betydelsen av barnsagor I en värld där föräldrarna hela tiden är alltmer upptagna har de ofta svårt att hitta tillräckligt med tid till att läsa en saga för barnen, att känna till vinsterna med denna enkla aktivitetet kan vara skäl för dem att hitta den tid som fattas i sina välfyllda agendor. Varför är det så viktigt att läsa sagor för barnen? Deras föreställningsförmåga stimuleras, tack vare den fantasi och magi som väcks. Även språket, genom att ord och nya uttryck läggs till deras ordförråd. Banden blir mycket starkare, eftersom kontakten som binder samman en förälder med sitt barn stärks, för de tillbringar slutet av dagen tillsammans, skrattar åt samma skämt och förvånas över samma händelser. De förbereds för svårigheterna i livet och lär sig tack vara dessa historier, fulla av djur och fiktiva figurer, att det ligger i våra händer att kämpa mot dessa faror. De lär sig värdet av att vara goda. I sagorna finns det alltid goda och onda, och de goda vinner alltid medan de onda alltid förlorar. De små kommer fram till denna slutsats. De lär sig olika värderingar. Det är alltid värdefullt att föräldrarna frågar sina barn vad de har lärt sig av varje saga. Och varför inte, finns det ett bättre sätt att tillägna sig passionen för läsning än att läsa från barndomen?