The true story of Newton and the apple The British Isaac Newton (1642-1727) is, without a doubt, one of the greatest names of the science of all times. Destined to be a simple farmer without vocation and with a misanthrope and solitary character, his genius overcame any vital inconvenience to become the father of the classical mechanics through the laws that bear his name, offering great advances on the nature of light and optics, developing infinitesimal calculus and, above all, establishing the basis of the laws of gravitation. When we talk about gravity, his image comes to mind, sitting under a tree brooding over life or possibly over the universe. When suddenly an apple falls from that tree and hits his head, then he quickly links what has happened to his previous studies and an idea develops that he will later analyse much more thoroughly and with new research. These investigations will bring with them a revolution in thought, an elegant theory able to explain in a better way the behaviour of the world and the universe: Gravity. However, we are not certain that it has happened in such a way. Who says it was that way? In fact, Newton did not leave anything written that proved so -or at least not so beautifully and surprisingly. However, the Royal Society of London works on digitizing the original writing to make it available to the public and then we will find out by ourselves that there was no apple falling onto his head to "light the bulb" as it appears in some versions of the story. This writing says that, in fact, in 1666, an apple detached from a tree at his mother's house, to be more exact. It was at the moment when he saw it fall, that he became interested in gravity, or better said, to perfect studies on it. This law would explain why the orbits of the planets around the sun are elliptical, why the moon provokes the tides and why the objects inevitably fall onto the ground.
Den sanna historien om Newton och äpplet Den brittiska Isaac Newtonen (1642-1727) är utan tvekan ett av de stora namnen inom vetenskapen genom tiderna. Tänkt att vara en enkel bonde utan livsuppgift och med en misantropisk och ensam karaktär, överträffar hans uppfinningsrikedom varje väsentligt problem och han förvandlas till fadern för den klassiska mekaniken genom lagar som bär hans namn, han gjorde stora framsteg på ljusets och optikens område och utvecklade ”infinitesimal kalkyl” och framför allt, upprättade han grunden för lagarna om gravitation. När vi talar om gravitation, kommer en bild i vårt huvud, han sitter under ett träd och funderar förmodligen på livet eller universum. Plötsligt faller ett äpple från trädet och träffar hans huvud och han länkar snabbt det som hände till sina tidigare studier och en idé uppstår som han sedan analyserar mer grundligt med ny forskning. Dessa undersökningar kom att föra med sig en revolution i tänkande, en teori som är utsökt och bättre kan förklara världens och universums beteende: gravitation. Vi vet dock inte med säkerhet att det gått till så här. Vem garanterar att det gick till på det här sättet? I själva verket har Newton inte lämnat något skrivet som verifierar det - eller åtminstone inte så vackert och överraskande. Emellertid arbetar Royal Society of London på att digitalisera originalskriften för att göra den tillgänglig för allmänheten och då kommer vi själva att inse att det inte fanns ett äpple som föll på hans huvud och ”tände lampan”, som det verkar i vissa versioner av berättelsen. Denna skrift säger att det verkligen, år 1666, föll ett äpple från ett träd vid hans mammas hus, för att vara exakt. Han såg det falla när han började bli intresserad av gravitationen, eller rättare sagt, att förbättra studierna av den. Denna lag skulle förklara varför omloppen av planeterna runt solen är elliptisk, varför månen orsakar tidvatten och varför föremålen oundvikligen faller till marken.