Mystery: the Pyramids of Egypt The Pyramids of Egypt are considered great wonders of antiquity because of its spectacular and complex construction. They were built more than four thousand years ago, during the period known as the Ancient Empire. Anyone who visits Egypt will be fascinated by them and curious as to how they have been able to stand the test of time. The Egyptians believed that after death the spirit of the deceased continued to live forever and that it was necessary for the body to remain intact. For this reason, bodies were mummified with natural products such as oils, resins and salts, and then wrapped in linen bandages. In addition, it was thought that in the afterlife, the spirit of the deceased would still need his personal objects and food, so they buried him surrounded by all his belongings. The pyramids are great graves that the pharaohs wanted to build to enjoy eternal life after their death. On the one hand, they served to preserve the funerary chamber, decorated with hieroglyphics, from the weather and the passing of the years. On the other hand, as you can imagine, the value of the treasures they buried with the pharaoh with was incalculable, so the pyramids protected the numerous valuable objects from the tomb raiders. They were designed in such a way that it was very difficult to penetrate them, and they built secret passageways and false doors inside, in order to mislead potential thieves. Moreover, once the pharaoh was buried, all the entrances were blocked up. Despite all this, for centuries many managed to evade these security measures and become rich from one day to the next.
Mysterium: Pyramiderna i Egypten Pyramiderna i Egypten anses som stora underverk från Antiken för sin spektakulära och komplexa konstruktion. De restes för mer än fyra tusen år sedan, under den period som kallas det forna imperiet. Alla som besöker Egypten betraktar fascinerat dem och frågar sig hur de har kunnat stå emot tidens gång. Egyptierna trodde att efter döden, fortsatte de avlidnas ande att leva för evigt och att det därför var nödvändigt att hålla kroppen intakt. Av denna anledning mumifierade man kropparna med naturliga produkter såsom oljor, hartser och salter, och sedan svepte man in dem i remsor av linne. Dessutom trodde man att i livet på andra sidan skulle den dödes själ fortsätta att behöva personliga föremål och mat, så de begravdes omgivna av sina tillhörigheter. Pyramiderna är stora gravar som faraonerna lät bygga för att njuta av ett evigt liv efter döden. Å ena sidan tjänade de till att skydda gravkammaren, dekorerad med hieroglyfer, från vädret och tidens gång. Å andra sidan, som ni kan föreställa er, hade de skatter som Farao begravdes med ett oöverskådligt värde, så pyramiderna skyddade talrika värdesaker från gravplundrare. De utformades så att det skulle vara mycket svårt att tränga in i dem och invändigt byggdes hemliga passager och falska dörrar, för att vilseleda potentiella tjuvar. Dessutom, när man begravt en farao murades alla entréer igen Trots allt detta har i århundraden många lyckats kringgå dessa säkerhetsåtgärder och gjort sig rika över en natt.