Internet (1969) Without the Internet, our lives would be very different from what we are used to today, and we owe it to many important people who over the years have contributed their part to new technology. This is their story. The Internet began around the year 1959, when the US Department of Defense developed ARPANET, a computer network created during the Cold War which aimed to eliminate the dependence on a central computer, and thus making US military communications much less vulnerable. A few years later, in 1961, the first email was sent from an IBM-7094 computer. However, it was not until 1972 when its use was popularized. When in the 80’s the net stopped having military interest, it was passed to other agencies who saw scientific interest in it. In Europe, networks were always linked to academic and university environments. In 1989 the World Wide Web (WWW) was developed for the European Nuclear Research Council. In Spain it was not until 1985 when the Ministry of Education and Science developed the IRIS project to connect all Spanish universities with each other. The main "positive" features of the Internet is that it offers updated, interactive and personalized information, with an immediacy that defies the limits of space and time.
Internet (1969) Utan internet skulle vårt liv vara mycket annorlunda mot vad vi är vana vid nuförtiden, och det beror på många viktiga personer som under årens lopp har bidragit med sin bit till teknologin. Här är dess historia. Internet startade omkring 1959, när USAs Försvarsdepartemenet utvecklade ARPANET, ett nät av datorer skapat under kalla kriget, vars syfte var att eliminera beroendet av en Central Dator och på så sätt göra nordamerikanernas militära kommunikationer mindre sårbara. Några år senare, år 1961, skickades det första elektroniska brevet från en IBM-7094 dator. Emellertid var det inte förrän 1972 som användningen blev populär. När nätet på 80-talet upphörde ha militärt intresse, gick det till andra aktörer som i detta såg ett vetenskapligt intresse. I Europa återfanns alltid näten förknippade med akademiska miljöer. År 1989 utvecklades World Wide Web (www) av Europeiska rådet för kärnkraftsforskning. I Spanien var det inte förrän 1985 som ministern för utbildning och vetenskap utformade projektet IRIS för att koppla ihop alla spanska universitet med varandra. De positiva huvudfunktionerna med internet är att det erbjuder aktuell information, interaktiv och personlig, med en omedelbarhet som trotsar gränserna för tid och rum.