La Rueda (3.500 A.C.) Párate a pensar por un momento en la cantidad de artilugios y máquinas que ha inventado el hombre que no existirían si antes no se hubiera inventado la rueda… Muchísimos, ¿verdad?… Simplemente mirando a nuestro alrededor, nos damos cuenta de que no habría coches, autobuses, bicis, aviones, motos, sillas para minusválidos… Y es que la rueda es uno de los inventos más antiguos de la humanidad, y a pesar de su sencillez, uno de los más importantes. Podríamos decir que es el primer gran invento de la historia. Los transportes, la economía e incluso las guerras cambiaron gracias a este sencillo ingenio. Y es que nuestra civilización gira en torno a la rueda. Fueron los sumerios quienes tuvieron la gran idea de unir mediante barras de madera un círculo y un eje central. Tras la rueda, enseguida surgieron en Mesopotamia las primeras carreteras. Lógicamente, no se sabe quién fabricó la primera, pero sí está comprobado que al principio era de madera y se usó en el torno de alfarero para hacer vasijas. Poco a poco se fue perfeccionando y dio lugar a nuevos y revolucionarios inventos, como los carros tirados por animales para transportar personas y mercancías, o realizar las tareas agrícolas. Su uso se fue extendiendo a las poleas, los molinos, las ruecas, las ruedas hidráulicas… contribuyendo al desarrollo de la sociedad hasta nuestros días.
Hjulet (3 500 f.Kr.) Stanna upp och tänk en stund på mängden apparater och maskiner som människan har uppfunnit som inte skulle finnas om man inte uppfunnit hjulet först.…. Många, eller hur? Titta bara på vår omgivning, vi inser att vi inte skulle ha bilar, bussar, cyklar, flygplan, motorcyklar, rullstolar…. Och hjulet är en av de äldsta uppfinningarna i mänsklighetens historia, och trots sin enkelhet, en av de viktigaste. Man kan säga att det är historiens första stora uppfinning. Transporterna, ekonomin och även krigen ändrades på grund av denna enkla fyndighet. Och det är som om vår civilisation snurrar runt hjulet. Det var sumererna som kom på den fantastiska iden att sätta samman trästänger med en ring och en central axel. Efter hjulet, dök snart de första vägarna upp i Mesopotamien. Rent logiskt vet vi inte vem som tillverkade det första, men det är bevisat att det i början gjordes av trä och användes i krukmakarens drejskiva för att göra krukor. Lite i taget förbättrades det och gav upphov till nya och revolutionerande uppfinningar, som vagnar dragna av djur för att transportera personer och varor eller utföra jordbrukssysslor. Dess användning utsträcktes till taljor, kvarnar, spinnrockar, hydrauliska hjul …. bidragande till samhällsutvecklingen fram till idag.