What is climate change and how does it affect us? (Part I) The climate study is a complex and rapidly evolving field of research due to the large number of factors involved. The Earth's climate has never been static. As a result of alterations in the energy balance, it is subject to variations in all the timescales, from decades to thousands and millions of years. Among the most notable climatic variations that have occurred throughout the history of the Earth, is the cycle of about 100,000 years, of glacial periods, followed by interglacial periods. We call climate change the global variation of the Earth's climate. It is due to natural causes and also the action of man and they are produced at very different timescales and on all climatic parameters: temperature, precipitations, cloudiness, etc. The term "greenhouse effect" refers to the retention of the heat of the sun in the Earth's atmosphere by a layer of gases in it. Without them, life as we know it would not be possible, as the planet would be too cold. These gases include carbon dioxide, nitrous oxide, and methane, which are released by industry, agriculture, and combustion of fossil fuels. The industrialized world has managed to increase the concentration of these gases by 30% since the last century, when, without human action, nature was in charge of balancing emissions. At present there is a scientific consensus, almost generalized, around the idea that our model of production and energy consumption is generating a global climatic alteration, which will, in turn, cause serious impacts on Earth and on the socio-economic systems.
Vad är klimatförändringar och hur påverkar de oss? (Del I) Studien av klimatet är ett komplext forskningsområde i snabb utveckling, på grund av det stora antalet faktorer som inverkar. Jordens klimat har aldrig varit statiskt. Som en konsekvens av förändringar i energibalansen, tvingas variationer fram i alla tidsåldrar, från årtionden till tusentals och miljontals år. Bland de mest anmärkningsvärda klimatvariationer som har inträffat i jordens hela historia finns perioden med cirka 100 000 år av glaciala perioder, följt av interglaciala perioder. Den globala variationen i jordens klimat kallas klimatförändringar. De beror på naturliga orsaker och även människans handlingar och de uppstår vid väldigt olika tidsperioder och alla klimat parametrar: temperatur, nederbörd, molnighet, etc. Termen ”växthuseffekt” avser lagring av värme från solen i jordens atmosfär tack vare ett lager av gaser i densamma. Utan dem skulle det liv som vi känner till inte vara möjligt, eftersom planeten skulle vara för kall. Gaserna innehåller koldioxid, kväveoxid och metan, som släpps ut från industri, jordbruk och vid förbränning av fossila bränslen. Den industrialiserade världen har orsakat att koncentrationen av dessa gaser har ökat med 30 % sedan förra århundradet, när naturen utan mänskliga prestationer var ansvarig för att balansera utsläppen. För närvarande finns en vetenskaplig, nästan utbredd konsensus kring idén att vårt produktionssätt och energiförbrukning genererar en global klimatförändring, som i sin tur kommer att orsaka allvarlig påverkan såväl på jorden som på de socio-ekonomiska systemen.