What is climate change and how does it affect us? (Part II) In particular the temperature increases are affecting the different systems and in different parts of the globe. On average, the temperature has increased by approximately 0.6 °C in the twentieth century. The sea level has grown from 10 to 12 centimeters and researchers consider this to be due to the expansion of increasingly hot oceans. Climate change affects us all. The potential impact is enormous, with predictions of lack of drinking water, major changes in the conditions for food production and an increase in mortality rates due to floods, storms, droughts and heat waves. In short, climate change is not only an environmental phenomenon but of profound economic and social consequences. The poorest countries, which are worse prepared to face rapid changes, will suffer the worst consequences. The extinction of animals and plants is predicted, as habitats will change so fast that many species will not be able to adapt in time. The World Health Organization has warned that millions of people's health could be threatened by increased malaria, malnutrition and waterborne diseases. Spain, because of its geographical location and socioeconomic characteristics, is very vulnerable to climate change. Consequently, while there are uncertainties that do not allow sufficient precision to quantify the anticipated climate changes, the information validated so far is enough to take immediate action, according to the so-called "principle of caution "referred to in article 3 of the Framework Convention on Climate Change. The longer it takes to take these measures, the effects of increased concentrations of greenhouse gases will be less reversible.
Vad är klimatförändringar och hur påverkar de oss? (Del II) I synnerhet ökningen av temperaturen påverkar olika system och olika delar av vår värld. I genomsnitt ökade temperaturen cirka 0,6° C under 1900-talet. Havsnivån har ökat från 10 till 12 centimeter och forskarna tror att denna expansion av haven beror på att de blir allt varmare. Klimatförändringarna påverkar oss alla. Den potentiella effekten är enorm, med förutsägelser om bristen på dricksvatten, stora förändringar i villkoren för livsmedelsproduktionen och en ökning av dödligheten till följd av översvämningar, stormar, torka och värmeböljor. Kort sagt är klimatförändringarna inte endast ett fenomen med miljömässigt öde utan även med djupgående ekonomiska och sociala konsekvenser. De fattigaste länderna, som är sämre förberedda att möta snabba förändringar, kommer att vara de som får ta de värsta konsekvenserna. De förutspås utrotning av djur och växter, eftersom livsmiljöerna kommer att förändras så snabbt att många arter inte kan anpassas i tid. Världshälsoorganisationen har varnat för att hälsan för miljontals människor skulle kunna hotas av ökningen av malaria, undernäring och vattenburna sjukdomar. Spanien, med sitt geografiska läge och socioekonomiska egenskaper, är mycket sårbart för klimatförändringar. Så därför, även om det finns osäkerheter som inte räcker för att ange mängden av de förväntade klimatförändringarna med tillräcklig precision, räcker den nu bekräftade informationen tillräckligt långt för att agera omedelbart, enligt den så kallade ”principen om försiktighet ”som refereras till i artikel 3 i Convención Marco om klimatförändringar. Ju längre man väntar med att vidta dessa åtgärder blir effekterna av ökande koncentrationer av växthusgaser mindre reversibla.