Что такое изменение климата и как оно на нас влияет? (Часть II) В частности, рост температур оказывает влияние на различные сферы жизни во всех частях земного шара. В ХХ веке температура в среднем увеличилась на 0,6°C. Уровень моря вырос с 10 до 12 сантиметров, и исследователи полагают, что это происходит потому, что океаны, становясь всё более и более теплыми, расширяются. Изменение климата влияет на всех нас. Его потенциальное влияние катастрофично - прогнозируют нехватку питьевой воды, значительное изменение условий для производства продуктов питания и рост индекса смертности в результате наводнений, гроз, засух и жары. В конечном счете, изменение климата влияет не только на окружающую среду, но также влечёт за собой последствия в экономической и социальной сферах. В первую очередь пострадают бедные страны, которые не готовы к быстрым изменениям. Предсказывают также вымирание животных и растений, поскольку зоны их обитания изменятся так быстро, что многие виды не успеют приспособиться к новым условиям. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что здоровье миллионов людей может оказаться под угрозой из-за малярии, голода и заболеваний, передающихся через воду. Испания, ввиду своего географического положения и социально-экономических условий, очень уязвима в вопросе изменения климата. Следовательно, хотя и существуют некоторые сомнения, не позволяющие очень точно просчитать предсказанные климатические изменения, той информации, которая у нас есть сейчас, достаточно, чтобы начать принимать меры, согласно «принципу предосторожности», о котором говорится в статье 3 Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Чем позже мы начнём принимать меры, тем больше вероятность того, что эффекты от повышения концентрации парниковых газов станут необратимыми.
Vad är klimatförändringar och hur påverkar de oss? (Del II) I synnerhet ökningen av temperaturen påverkar olika system och olika delar av vår värld. I genomsnitt ökade temperaturen cirka 0,6° C under 1900-talet. Havsnivån har ökat från 10 till 12 centimeter och forskarna tror att denna expansion av haven beror på att de blir allt varmare. Klimatförändringarna påverkar oss alla. Den potentiella effekten är enorm, med förutsägelser om bristen på dricksvatten, stora förändringar i villkoren för livsmedelsproduktionen och en ökning av dödligheten till följd av översvämningar, stormar, torka och värmeböljor. Kort sagt är klimatförändringarna inte endast ett fenomen med miljömässigt öde utan även med djupgående ekonomiska och sociala konsekvenser. De fattigaste länderna, som är sämre förberedda att möta snabba förändringar, kommer att vara de som får ta de värsta konsekvenserna. De förutspås utrotning av djur och växter, eftersom livsmiljöerna kommer att förändras så snabbt att många arter inte kan anpassas i tid. Världshälsoorganisationen har varnat för att hälsan för miljontals människor skulle kunna hotas av ökningen av malaria, undernäring och vattenburna sjukdomar. Spanien, med sitt geografiska läge och socioekonomiska egenskaper, är mycket sårbart för klimatförändringar. Så därför, även om det finns osäkerheter som inte räcker för att ange mängden av de förväntade klimatförändringarna med tillräcklig precision, räcker den nu bekräftade informationen tillräckligt långt för att agera omedelbart, enligt den så kallade ”principen om försiktighet ”som refereras till i artikel 3 i Convención Marco om klimatförändringar. Ju längre man väntar med att vidta dessa åtgärder blir effekterna av ökande koncentrationer av växthusgaser mindre reversibla.