The Sustainable House The ideal sustainable house is a bioclimatic house, that is, a building that takes advantage of the natural conditions to reduce as much as possible the energy needs and natural resources such as the water. This architectural trend is called passive bioclimatism. The active bioclimatism is, on the other hand, the set of systems that can be integrated into a house in order to increase its energy efficiency. Before the twentieth century, when the population was concentrated in the rural areas, almost all the houses of this environment followed these criteria; People lived more in contact with nature and there were fewer amenities; To have heating it was necessary to go and collect firewood in the forest, and the peasant soon learned -we have had hundreds of years to do so- that he needed to collect less firewood if he orientated the main facade of his house towards the south, because the sun hits it all day and the temperature inside during the winter is much higher than if you give a different orientation. Over time, the techniques were perfected: arcades in the front of the house -they stop the sun in summer but let it enter in winter-, roofs of grass, cross ventilation and other techniques that today's bioclimatic architects have rescued from the collective memory. It was the industrialization, the massive construction of dwellings in the urban environment and the abundance of fossil resources that made us put aside these millenary practices. This, in reference to passive bioclimatism. But the development of technology has also opened the door to other advantages: the creation of technologies based on renewable energies, which previously did not exist, such as solar thermal energy, which allows us to take advantage of the heat of the sun to generate hot water and heating. The manufacture of pellets based on forest waste and the optimization of the boilers that consume these fuels also implies an advance in efficiency compared to their origin, the firewood home.
Hållbara hus Det perfekt hållbara huset är ett bioklimatiskt hus, dvs., en byggnad som utnyttjar de naturliga förutsättningarna för att så mycket som möjligt minska energibehovet och naturresurser som vatten. Denna arkitektoniska utveckling kallas passivt bioklimat. Aktivt bioklimat är tvärtom, en uppsättning system som kan integreras i ett hus för att öka energieffektiviteten. Före 1900-talet, när befolkningen koncentrerades på landsbygden, följde nästan alla hus i denna miljö dessa kriterier; människor levde mer i kontakt med naturen och hade färre bekvämligheter; för uppvärmning var det nödvändigt att gå ut och samla ved i skogen, och bonden lärde sig snart - vi har gjort så i hundratals år – att han behövde samla mindre ved om han vände huvudfasaden av huset mot söder, eftersom detta sätt ger sol hela dagen och temperaturen inomhus under vintern är mycket högre än om man väljer en annan riktning. Med tiden, blev teknikerna fulländade: valv på framsidan av huset - hindrade solen på sommaren men släppte in den på vintern -, grästak, korsventilation och andra tekniker som dagens bioklimat-arkitekter har räddat från det gemensamma minnet. Det var industrialiseringen, massiva bostadsbyggandet i stadsmiljön och överflödet av fossila resurser som fick oss att lägga dessa gamla metoder åt sidan. Detta med hänvisning till det passiva bioklimatet. Men teknikutvecklingen har också öppnat dörrar till andra fördelar för oss: skapandet av teknik baserad på förnybar energi, som inte existerade förut, såsom solvärme, som tillåter oss att dra nytta av solens värme för att generera varmt vatten och uppvärmning. Tillverkning av pellets baserat på skogsavfall och optimering av pannor för dessa bränslen är också ett framsteg i nivå med effektiviten från dess ursprung, ett hem med ved.